Úvodní stránka

Ještě k pojištění..

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,   v návaznosti na poradu ředitelů MŠ vám zasílám informace pro zákonné zástupce dětí v MŠ (lze použít na web stránku, nástěnku apod.):  
  • Odpovědnost mateřské školy za škodu na zdraví dětí nemá speciální právní úpravu, proto se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Podle §2910 OZ mateřská škola za škodu odpovídá, pouze pokud porušila své zákonné povinnosti a tím zavinila, že došlo ke škodě (např. nezabezpečila náležitý dohled nad dětmi). Mateřská škola má tedy objektivní odpovědnost s možností liberace (vyvinění).  
  • Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, škola se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.
Pojem „náležitý dohled“ není nepřetržitý dohled, nepřetržité sledování dětí, je to dohled, který je přiměřený okolnostem, zejména věku, zdravotnímu stavu, vlastnostem a chování nezletilého dítěte. Pokud mateřská škola neporušila svoji povinnost, za škodu neodpovídá. V tomto případě bude úraz odškodněn z úrazového pojištění dítěte, má-li ho sjednané zákonnými zástupci. Nemá-li dítě žádné úrazové pojištění, úraz nebude odškodněn vůbec.  
  • V případě, že mateřská škola zanedbala náležitý dohled a tím porušila svoji právní povinnost, odpovídá za škodu na zdraví dítěte a nejsou-li okolnosti vylučující poskytnutí plnění pojišťovny, škoda bude hrazena z pojištění mateřské školy.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje MŠ rodičům zřídit dětem úrazové pojištění. JUDr. Miriam Wasserbauerová Právník Odbor školství, prevence a rodinné politiky Úřad Městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 –Krč Tel. 261 192 483  
Operační program lidské zdroje