Úvodní stránka

Denní program

Provoz mateřské školy je uzavřen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenec a srpen. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům na základě usnesení Rady Městské části Praha 4 a zveřejní termín, místo a organizaci zajištění náhradního provozu mateřské školy a možnost umístění dětí v náhradní mateřské škole v daném období. Provoz mateřské školy bývá přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v prosinci v období školních vánočních prázdnin. V tomto období nebývá zajištěn náhradní provoz.
  1. Organizace vzdělávání a denní režim činností v mateřské škole
Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. O zařazení dětí do tříd rozhoduje ředitelka mateřské školy. Vzdělávání probíhá v denním režimu činností.   6,30 (7,00) – 8,30 spontánní aktivity a hry dětí, řízené individuální činnosti, předškolní příprava 8,30 – 9,20 pohybové aktivity, hygienické, sebeobslužné činnosti, komunikativní kruh svačina 9,20 – 10,00 denní program (u předškoláků a střední věkové skupiny se denního programu a pobytu venku časy mohou max 2x týdně vyměnit, aby byly využity učitelky při překrývání) 10,00 – 12  příprava a pobyt venku   12 – 12,45 sebeobslužné činnosti, hygiena, příprava na obědoběd, hygiena, příprava na odpočinek 12,45 – 14,15 relaxační chvilky, čtení na pokračování, odpočinek, pro děti s nižší potřebou spánku 13,30 – 14,15 klidové aktivity 14,00 – 15,00 postupné vstávání, hygiena, pohybové aktivity, odpolední svačina, 15,00 – 17,00 (17,30) tvořivé činnosti, individuální aktivity, podle možnosti pobyt na školní zahradě.   Časový režim dne je postaven na době podávání jídel, ostatní časy jsou orientační. Pružný denní řád umožňuje učitelkám reagovat na individuální potřeby dětí a situace související s programem vzdělávání.Plánování aktivit vychází z potřeb dětí, poměr aktivit je vyvážený a dostatkem prostoru pro spontánní hru. Nezbytný je včasný příchod do mateřské školy tak, aby dítě mělo dostatek času na realizaci svých aktivit. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze Školního vzdělávacího rámcového programu a v případě plánovaných akcí.
Operační program lidské zdroje