Úvodní stránka

Zápis do mateřské školy

Důležité sdělení

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy nebude vydáváno 30.5.2024, ale k jeho vyzvednutí budete individuálně vyzváni mailem.

Přijaté děti budou zveřejněny 31.5.2024

Nepřijaté děti jsou dosud v řešení.

S rodiči přijatých dětí se těšíme na schůzku na MŠ Sedlčanská v pondělí 24.6. od 16 hodin.

Na MŠ Plamínkové 1589 v úterý 25.6. od 16 hodin se těšíme na rodiče dětí přijatých na Pankráci – tzn. MŠ Plamínkové, Plamínkové2 a Kotorská

1.Vážení rodiče, pokud je rezervační systém již zaplněný, v klidu přijďte k zápisu, jsou tam vynechány časové rezervy pro ty z Vás, kteří nemají rezervaci.

2. Pokud máte jen přechodné bydliště na MČ Praha 4 nebo jenom nájemní smlouvu, je nutné, aby alespoň Vaše dítě mělo trvalé bydliště na MČ Praha 4, jinak se bodově dostane velice nízko a šance na přijetí bude nižší. Z.Nováková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2024

Ředitelka vám představí školu a v určený čas bude odpovídat na Vaše dotazy. Doporučujeme přijít s dítětem v doprovodu dvou dospělých. Jeden si bude s dítětem hrát a druhý se účastní prohlídky školy a diskuze.


Jak na zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025


Fáze 1
Vydávání žádostí
15. dubna – 16. května 2024
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné vygenerovat třemi způsoby v období vydávání přihlášek (15. dubna – 16. května 2024): A. Na internetové adrese
https://zapisdoms-praha4.praha.eu/
nebo
B. V mateřské škole
Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období Vám pomohou s vygenerováním přihlášky. Pomůžeme Vám v po telefonické dohodě , ( v kancelářích na adresách v MŠ Sedlčanské Zdenka Nováková 608476700, tak v MŠ Plamímnkové1589 (Monika Petrusová 608665859):
nebo
C. Na OŠ ÚMČ Praha 4 po předchozí domluvě
Odbor školství, prevence a rodinné politiky MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, 6. patro, dveře č. 6.26,  Gabriela Michalicová (tel: 261 192 322) nebo Iva Voleská (tel: 261 192 131).
Datum a čas vygenerování žádosti o přijetí (v rámci výše stanoveného časového rozpětí) nemá na přijetí dítěte do MŠ žádný vliv. 
Podrobnosti o vydávání žádosti naleznete zde.
Fáze 2
Příjem vyplněných žádostí
15. a 16. května 2024
Informujte se na adrese: https://zapisdoms-praha4.praha.eu/ o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. V případě podání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z Vámi vybraných MŠ osobně.
Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
Podrobnosti o podání žádosti naleznete zde.
Fáze 3
Vyhodnocování žádostí
Od 22. května 2024
Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce: telefonicky, e-mailem v krajním případě doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
Od 22. května 2024 můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte, např. zda se hranice neposunula tak, že bude Vaše dítě přijato.
Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
Podrobnosti o vyhodnocování žádosti naleznete zde.
O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí nabytím právní moci vydaného rozhodnutí. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.


Potřebné doklady zápisu:
Řádně vyplněná žádost o přijetí
Řádně vyplněný evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře o řádném očkování
Doklad o trvalém pobytu dítěte (OP dítěte, nebo originál potvrzení z Odboru evidence obyvatel MČ Praha 4)
OP zákonného zástupce (cizinci cestovní pas)
Rodný list dítěte

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ 
ředitelka školy rozhoduje o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení podle § 34 školského zákona
zákonní zástupci žadatele mají právo seznámit se s podklady rozhodnutí (§ 36 správního řádu) před vydáním rozhodnutí a nahlížet do správního spisu podle § 38 správního řádu; o nahlížení se vyhotoví protokol (po předchozí domluvě)
správní rozhodnutí o nepřijetí žadatele se doručuje do vlastních rukou zákonného zástupce
správní rozhodnutí odesílá MŠ přednostně do datové schránky zákonného zástupce (pozor – ne do firemní datové schránky, protože zástupcem dítěte je fyzická osoba – zákonný zástupce, ne společnost)
podklady pro odvolací řízení proti rozhodnutí o ne/přijetí do MŠ ředitel/ka odesílá odvolacímu orgánu do 30 dnů ode dne přijetí prvního odvolání
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon). Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Neplatí pro povinné předškolní vzdělávání.
Informace k individuálnímu vzdělávání
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.


Digitalizace-zapisu-do-MS-letak-1Stáhnout

Zápis proběhne 15.-16.5.2024

Důležité upozornění: Pokud je rezervační systém obsazen, neváhejte přijít osobně v uvedené dny Zápisu  školy – tj.  15. 5. – 16.5. 2024 od 13 do 18 hodin do zvolených mateřských škol.

Operační program lidské zdroje